Софтуерни приложения за бизнеса.

Web, Win, Free,...
Ние предлагаме разнообразни софтуерни решения в области като: Документооборот и делопроизводство, електронен архив на хартиени и електронни документи, специализирани билинг системи, информационни системи за изпитвателни лаборатории, адвокати и адвокатски кантори и др.Софтуерните решения се предлагат в три варианта, като по долу можете да се запознаете с основните изисквания за да инсталирате и ползвате съответното решение.За да свалите предпочетено от вас приложение следва да сте се регистрирали предварително. Регистрирай ме
 
delo
 
Деловодство и документооборот
Buy or Upgrade
 
Електронен артхив на документи
 
Renew
 
Софтуерно приложение за измервателни лаборатории
What's New'
 
Софтуер за адвокати и адвокатски кантори
What's New'
 
Финансово ориентирани решения

СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ

Collapse/Expand
Web приложения
Info    
Операционни системи:

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012+.

.NET framework (4.5+):

ASP.NET Web Forms, ASP.NET, MVC 5+, Core, Core2, Web API, Xml Web Services, WCF Services, ASP.NET SignalR, ASP.NET Identity...

Desktop Browsers:

Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Safari 3+,Mozilla Firefox 57+, Google Chrome 62+, Opera 9+...

Mobile OS Browsers:

Android 3+,iOS 5+, Windows Phone 8+,...

Collapse/Expand
Безплатни приложения
Info    
Операционни системи:

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista SP2, Windows XP SP3+, Windows Server 2003 SP2+, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012.

.NET framework (4.5+):

Windows Forms, WPF, Windows API,...

Бази данни:

Microsoft Sql Server 2008-2016+, Firebird Sql Server (1,5-3.0+), X-based,...

Софтуерни приложения:

Windows Desktop Apps, Windows Services, Client-Server apps, Web Services,...

  СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ (Деловодство)

Info    
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ

 

При своята дейност съвременните администрации ежедневно създават, обработват, използват, анализират и архивират все по големи обеми неструктурирани данни (разнообразни документи, скици, сканирани изображения, мултимедийни файлове, финансови документи и др.). Натрупването на големи обеми неструктурирани данни изисква и разработването на нови стратегии за управлението им. Понастоящем на софтуерния пазар съществува голямо разнообразие от решения за съхранение, управление и защита на такива данни. Представената системата за електронен документооборот и управление на процесите за работата с хартиени и електронни документи е съвкупност от WEB приложения базирани на .Net Framework 4.0+. Обхваща всички процеси от регистрацията на документ до неговото архивиране или унищожаване.

 

Бази данни

 

Microsoft Sql Server 2014-2016+, Firebird Sql Server (3.0+)

 

 Важно!

От 01.11.2017 е наличен модул за електронен обмен на съобщения съгласно изискванията на техническата спецификация на системата за електронен обмен на съобщения(СЕОС) версия 1.1 март-май 2017г на Държавна агенция „Електронно управление”

Функционални характеристики

 

• Регистрация и контрол на входящата и изходяща кореспонденция в администрацията.
• Управление на процесите по създаване и движение на документите след тяхната регистрация.
• Използване на средства за сканиране и графична обработка на документи.
• Управление и контрол на поставени задачи.
• Гъвкави правила за дефиниране на роли, групи,персонални права и рестрикции за определяне достъпа на потребителите на системата, протоколиране на извършени действия и др.
• Цифров архив на прикачени документи в широк обхват формати и/или техни сканирани изображения.
• Цифрова библиотека с възможност за динамично създаване на теми и прикачване на документи(или техни изображения) към тях.
• Възможност за интеграция с други информационни системи на базата на Web Services.
• Възможност за работа с електронно предлагани услуги и интеграция с ЕСОЕД.
• Широка мащабируемост на работа: малък отдел на компания, локална мрежа на компания или в рамките на териториално разпределени компании и др.
• Използване на криптографски методи за защита на информацията, PKI инфраструктура и др.
• Неограничен брой „вложени”(виртуални) деловодства в администрацията.Поддържане на неограниченб брой офиси или отдалечени работни места и др.
• Отдалечен достъп(Internet) до системата на неограничен брой потребители и/или отдалечени офиси/потребители на администрацията.
• Имейл комуникация с кореспонденти и служители на администрацията.
• Интеграция с Active Directory Rights Management Services.
• Модул за електронен обмен на съобщения съгласно изискванията на техническата спецификация на системата за електронен обмен на съобщения(СЕОС) версия 1.1 март-май 2017г на Държавна агенция „Електронно управление”

 

 
Демо версия

За вход в демонстрационната версия използвайте потребителско име:ADMIN и парола: 1 Демо версия

Кратки видеоклипове за запознаване с демо версията можете да видите от рубриката "Видео галерия"
 
 
  ЕЛЕКТРОНЕН АРХИВ НА ДОКУМЕНТИ

Info    
ЕЛЕКТРОНЕН АРХИВ НА ДОКУМЕНТИ [atAppsDocStore]

 

При своята дейност съвременните администрации ежедневно създават, обработват, използват, анализират и архивират все по големи обеми неструктурирани данни (разнообразни документи, скици, сканирани изображения, мултимедийни файлове, финансови документи и др.). Натрупването на големи обеми неструктурирани данни изисква и разработването на нови стратегии за управлението им. Понастоящем на софтуерния пазар съществува голямо разнообразие от решения за съхранение, управление и защита на такива данни. Представената системата за електронен архив на документи atDocStore ще Ви помогне; да организирате и дигитализирате документооборота във вашата компания; да оптимизирате процесите за работата с хартиени и електронни документи; да създавате, управлявате и поддържате дигитализирани библиотеки с теми по ваш избор(вътрешноведомствени правилници, сертифицирани документи, единни бланки на документи в компанията и др).

Приложението е WEB ASP.NET MVC 5.0 базиранo на .Net Framework 4.0+. Достъпнo e в два варианта. Единият вариант е при закупуване на софтуер, който вътрешно съдържа подсистема за електронен архив на документи.В този случай не се налага да закупувате това приложение втори път. Вторият вариант е да го закупите, като самостоятелно приложение.И при двата варианта не се налага да инвестирате средства в закупуване на допълнителни софтуерни лицензии.Не съществува ограничение за броя потребители ползващи приложението.Реализирани са ефективни модели за бързо търсене, групиране, филтриране на един или група документи по характерни признаци. Реализирана е възможност за пълнотекстово търсене на документи. Не съществува технологично ограничение за вида архивирани документи, а размерът на архивираните данни зависи само от ресурсите с които разполага вашата компютърна система(Свободно дисково пространство)

 

Бази данни

 

Microsoft Sql Server 2014-2016+, FileStream support enabled. (Препоръчва се използването на x64 битови ОС и версии на Microsoft Sql Server 2014-2016+)

 

Функционални характеристики

 

• Лесно и удобно архивиране на файлово съдържание, сканирани хартиени и електронни документи.
• Управление на процесите по дигитализиране на хартиени и електронни документи.Номенклатурни данни, групови признаци за описание,сортиране, индексиране и класифициране на документите в архива
• Надеждно и сигурно съхранение на архивираните документи.Възможност за периодично архивиране на други носители.
• Гъвкави правила за дефиниране на роли, групи,персонални права и рестрикции за определяне достъпа на потребителите на системата, протоколиране на извършени действия(Log) и др.
• Цифрова библиотека с възможност за динамично създаване на теми и прикачване на документи(или техни изображения) към тях, Вътрешноведомствени правилници, Еталони на бланки на документи и др.
• Възможност за интеграция с други информационни системи на базата на Web Services.
• Широка мащабируемост на работа: малък отдел на компания, локална мрежа на компания или в рамките на териториално разпределени компании и др.
• Използване на криптографски методи за защита на информацията, PKI инфраструктура и др.
• Поддържане на неограниченб брой офиси или отдалечени работни места и др.
• Отдалечен достъп(Internet) до системата на неограничен брой потребители и/или отдалечени офиси/потребители на администрацията.

 

 
 
  СОФТУЕРНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕРВАТЕЛНИ ЛАБОРАТОРИИ

Info    
Централизирана WEB базирана система за лабораторни анализи на храни, напитки, води и козметика.

 

Системата е специално разработена за изпитвателни лаборатории в области за анализ на храни, напитки, води и козметика.Обхваща всички процеси от регистрирането на проби за исзледване, отразяване на резултатите от специализираните изследвания в отделните сектори (Физикохимия, микробиология и др) до издаване на протокол отразяващ резултатите от изпитванията.Реализирана е възможност за цифрово (електронен подпис) подписване на протоколите с резултати, както и on-line известяване и проверка на резултати. Реализирана е подсистема за съхраняване на неструктурирани данни (сканирани изображения на документи, електронни документи, мултимедийни файлове и др. към) резултатите от изпитванията. Също така е реализирана и билинг подсистема за отчитане на финансовите отношения с клиенти.

 

Важно:
Софтуерът се предлага с любезното съгласие на ИЛ “ФЕБА ЛАБ” при “ЕФ ЕНД БИ АНАЛИЗИ” АД
Бази данни

 

Microsoft Sql Server 2014-2016+, Firebird Sql Server (3.0+)

 

Функционални характеристики

 

• Регистрация и контрол на входящата и изходяща кореспонденция за приети проби за изпитвания.
• Управление на процесите по въвеждане и контрол на изпитваните показатели и движение на заявките за изпитване между секторите в лабораторията.
• Управление и контрол на поставени задачи за изпитване на проби.
• Гъвкави правила за дефиниране на роли, групи,персонални права и рестрикции за определяне достъпа на потребителите на системата, протоколиране на извършени действия и др.
• Цифров архив на прикачени документи в широк обхват формати и/или техни сканирани изображения.
• Широка мащабируемост на работа: малък отдел на компания, локална мрежа на компания или в рамките на териториално разпределени компании и др.
• Използване на криптографски методи за защита на информацията, PKI инфраструктура и др.
• Поддържане на неограничен брой офиси или отдалечени работни места.
• Отдалечен достъп(Internet) до системата на неограничен брой потребители и/или отдалечени офиси/потребители.
• Финансови операции и документи, регистри на Клиенти,Договори,потенциални клиенти,издадени протоколи с резултати и много други.
• Експорт/Импорт на данни към/от други източници в широко използвани файлови формати(.xml, .xsl, .xslx, .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx и др).
• Администриране и конфигуриране на системата, Въвеждане на номенклатурни данни, Сервизни функции гарантиращи възстановяване на системата при срив и др.
• Интеграция с Active Directory Rights Management Services.(Когато е приложимо)

 

 
 
  СОФТУЕРНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА АДВОКАТИ И АДВОКАТСКИ ДРУЖЕСТВА

Info  
Софтуерно решение за автоматизация на деловодната дейност в адвокатските кантори

 

Важно:

Софтуерът се предлага с любезното съгласие на "Адвокатски системи" ООД, притежател на авторските права върху продукта и софтуерната серия "Адвокатска кантора"

 

При своята дейност съвременните адвокатски кантори ежедневно създават, обработват, използват, анализират и архивират все по големи обеми неструктурирани данни (разнообразни документи, сканирани изображения, финансови документи и др.). Натрупването на големи обеми неструктурирани данни изисква и разработването на нови стратегии за управлението им. Понастоящем на софтуерния пазар съществува голямо разнообразие от решения за съхранение, управление и защита на такива данни. Представената системата за автоматизация на деловодната дейност в адвокатските кантори и управление на процесите за работата с хартиени и електронни документи е съвкупност от WEB приложения базирани на .Net Framework 4.0+. Обхваща всички процеси от регистрацията на даден документ до неговото архивиране или унищожаване.

 

Бази данни

 

Microsoft Sql Server 2014-2016+, Firebird Sql Server (3.0+)

 

Функционални характеристики

 

• Регистрация и контрол на входящата и изходяща кореспонденция в кантората. Водене на регистрите със съдебни дела
• Управление на процесите по създаване и движение на документите след тяхната регистрация.
• Възможност за въвеждане, актуализиране и следене, информацията относно Дела и Услуги - описание, дата на възникване, развитие, свързани документи, извършени и предстоящи действия, статус, клиенти, адвокати, дължими и извършени плащания, предстоящи действия и др.
• Използване на средства за сканиране и графична обработка на документи.
• Адвокатски календар – във всеки един момент и към всяка конкретна дата можете да видите насрочените дела, срещи, задачи, ангажименти във връзка с делата и услугите. • Картотека на клиентите и адвокатите. • Гъвкави правила за дефиниране на роли, групи,персонални права и рестрикции за определяне достъпа на потребителите на системата, протоколиране на извършени действия и др.
• Цифров архив на прикачени документи в широк обхват формати и/или техни сканирани изображения.
• Цифрова библиотека с възможност за динамично създаване на теми и прикачване на документи(или техни изображения) към тях.
• Финансово-счетоводни възможности за остойностяване и тарифиране на извършените действия и адвокатски услуги по конкретен случай, по вид /в т.ч. и допълнителни разходи – такси, преводи, куриерски услуги, нотариални заверки и др.
• Осигурява следене на извършените плащания за всеки клиент или адвокатска услуга детайлно и обобщено – авансови, начислени, платени, баланс.
• Широка мащабируемост на работа: самостоятелна адвокатска кантора, локална мрежа на кантора или в рамките на териториално разпределени свързани адвокатски кантори и др.Поддържане на неограничен брой офиси или отдалечени работни места и др
• Използване на криптографски методи за защита на информацията, PKI инфраструктура и др.
• Имайл комуникация с клиенти на кантората, адвокати и служители.
• Интеграция с Active Directory Rights Management Services.

 

Демо версия

За вход в демонстрационната версия използвайте потребителско име:ADMIN и парола: 1 Демо версия

Кратък видеоклип за запознаване с демо версията можете да видите от тук Покажи
 
 
  ФИНАНСОВО ОРИЕНТИРАН СОФТУЕР

Info    
Десктоп приложение "Граждански договори и хонорари"

 

• Приложението е предназначено за автоматизирано отчитане на изплатени суми от фирмата/предприятието потребител по извънтрудови отношения (хонорари, граждански договори и др.).
• Предоставена е възможност за печат на СМЕТКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ и СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА.
• Изготвяне на декларации 1 и 6 към НАП,Разнообразни справки, статистики,отчети и др.
• Изготвяне и експорт на данни по ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица

 

Бази данни

 

Firebird Sql Server (2.5,3.0+)

 

 
 
АТ Софтуерни приложения ЕООД
Copyright © 2020 AtApps. All Rights Reserved