Софтуерни приложения за бизнеса.

(Web, Win, Free,...)

Ние предлагаме разнообразни софтуерни решения в области като: Документооборот и делопроизводство, електронен архив на хартиени и електронни документи, специализирани билинг системи, информационни системи за изпитвателни лаборатории, адвокати и адвокатски кантори и др.Софтуерните решения се предлагат в три варианта, като по долу можете да се запознаете с основните изисквания за да инсталирате и ползвате съответното решение.За да свалите предпочетено от вас приложение следва да сте се регистрирали предварително. Регистрирай ме

 
delo
 
Деловодство и документооборот
Buy or Upgrade
 
Електронен артхив на документи
 
Renew
 
Софтуерно приложение за измервателни лаборатории
What's New'
 
Софтуер за адвокати и адвокатски кантори
What's New'
 
Финансово ориентирани решения

СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ

Collapse/Expand
Web приложения
Info    
Операционни системи:

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012+.

.NET framework (4.5+):

ASP.NET Web Forms, ASP.NET, MVC 5+, Core, Core2, Web API, Xml Web Services, WCF Services, ASP.NET SignalR, ASP.NET Identity...

Desktop Browsers:

Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Safari 3+,Mozilla Firefox 57+, Google Chrome 62+, Opera 9+...

Mobile OS Browsers:

Android 3+,iOS 5+, Windows Phone 8+,...

Collapse/Expand
Безплатни приложения
Info    
Операционни системи:

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista SP2, Windows XP SP3+, Windows Server 2003 SP2+, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012.

.NET framework (4.5+):

Windows Forms, WPF, Windows API,...

Бази данни:

Microsoft Sql Server 2008-2016+, Firebird Sql Server (1,5-3.0+), X-based,...

Софтуерни приложения:

Windows Desktop Apps, Windows Services, Client-Server apps, Web Services,...

  СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ (Деловодство)

InfoСИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ

При своята дейност съвременните администрации ежедневно създават, обработват, използват, анализират и архивират все по големи обеми неструктурирани данни (разнообразни документи, скици, сканирани изображения, мултимедийни файлове, финансови документи и др.). Натрупването на големи обеми неструктурирани данни изисква и разработването на нови стратегии за управлението им. Понастоящем на софтуерния пазар съществува голямо разнообразие от решения за съхранение, управление и защита на такива данни. Представената системата за електронен документооборот и управление на процесите за работата с хартиени и електронни документи е съвкупност от WEB приложения базирани на .Net Framework 4.0+. Обхваща всички процеси от регистрацията на документ до неговото архивиране или унищожаване.

Бази данни

Microsoft Sql Server 2014-2019+, Firebird Sql Server (3.0+)

 Важно!

От 01.11.2017 е наличен модул за електронен обмен на съобщения съгласно изискванията на техническата спецификация на системата за електронен обмен на съобщения(СЕОС) версия 1.1 март-май 2017г на Държавна агенция „Електронно управление”

Функционални характеристики

 

• Регистрация и контрол на входящата и изходяща кореспонденция в администрацията.
• Управление на процесите по създаване и движение на документите след тяхната регистрация.
• Използване на средства за сканиране и графична обработка на документи.
• Управление и контрол на поставени задачи.
• Гъвкави правила за дефиниране на роли, групи,персонални права и рестрикции за определяне достъпа на потребителите на системата, протоколиране на извършени действия и др.
• Цифров архив на прикачени документи в широк обхват формати и/или техни сканирани изображения.
• Цифрова библиотека с възможност за динамично създаване на теми и прикачване на документи(или техни изображения) към тях.
• Възможност за интеграция с други информационни системи на базата на Web Services.
• Възможност за работа с електронно предлагани услуги и интеграция с ЕСОЕД.
• Широка мащабируемост на работа: малък отдел на компания, локална мрежа на компания или в рамките на териториално разпределени компании и др.
• Използване на криптографски методи за защита на информацията, PKI инфраструктура и др.
• Неограничен брой „вложени”(виртуални) деловодства в администрацията.Поддържане на неограниченб брой офиси или отдалечени работни места и др.
• Отдалечен достъп(Internet) до системата на неограничен брой потребители и/или отдалечени офиси/потребители на администрацията.
• Имейл комуникация с кореспонденти и служители на администрацията.
• Интеграция с Active Directory Rights Management Services.
• Модул за електронен обмен на съобщения съгласно изискванията на техническата спецификация на системата за електронен обмен на съобщения(СЕОС) версия 1.1 март-май 2017г на Държавна агенция „Електронно управление”

 
Демо версия

За вход в демонстрационната версия използвайте потребителско име:ADMIN и парола: 1 Демо версия

Кратки видеоклипове за запознаване с демо версията можете да видите от рубриката "Видео галерия"
 
Научи повече   Цени
  ЕЛЕКТРОНЕН АРХИВ НА ДОКУМЕНТИ

Info ЕЛЕКТРОНЕН АРХИВ НА ДОКУМЕНТИ

При своята дейност съвременните администрации ежедневно създават, обработват, използват, анализират и архивират все по големи обеми неструктурирани данни (разнообразни документи, скици, сканирани изображения, мултимедийни файлове, финансови документи и др.). Натрупването на големи обеми неструктурирани данни изисква и разработването на нови стратегии за управлението им. Понастоящем на софтуерния пазар съществува голямо разнообразие от решения за съхранение, управление и защита на такива данни. Представената системата за електронен архив на документи atDocStore ще Ви помогне; да организирате и дигитализирате документооборота във вашата компания; да оптимизирате процесите за работата с хартиени и електронни документи; да създавате, управлявате и поддържате дигитализирани библиотеки с теми по ваш избор(вътрешноведомствени правилници, сертифицирани документи, единни бланки на документи в компанията и др).

Приложението е WEB ASP.NET MVC 5.0 базиранo на .Net Framework 4.0+. Достъпнo e в два варианта. Единият вариант е при закупуване на софтуер, който вътрешно съдържа подсистема за електронен архив на документи.В този случай не се налага да закупувате това приложение втори път. Вторият вариант е да го закупите, като самостоятелно приложение.И при двата варианта не се налага да инвестирате средства в закупуване на допълнителни софтуерни лицензии.Не съществува ограничение за броя потребители ползващи приложението.Реализирани са ефективни модели за бързо търсене, групиране, филтриране на един или група документи по характерни признаци. Реализирана е възможност за пълнотекстово търсене на документи. Не съществува технологично ограничение за вида архивирани документи, а размерът на архивираните данни зависи само от ресурсите с които разполага вашата компютърна система(Свободно дисково пространство)

Бази данни

Microsoft Sql Server 2014-2019+, FileStream support enabled. (Препоръчва се използването на x64 битови ОС и версии на Microsoft Sql Server 2014-2019+)

Функционални характеристики

• Лесно и удобно архивиране на файлово съдържание, сканирани хартиени и електронни документи.
• Управление на процесите по дигитализиране на хартиени и електронни документи.Номенклатурни данни, групови признаци за описание,сортиране, индексиране и класифициране на документите в архива
• Надеждно и сигурно съхранение на архивираните документи.Възможност за периодично архивиране на други носители.
• Гъвкави правила за дефиниране на роли, групи,персонални права и рестрикции за определяне достъпа на потребителите на системата, протоколиране на извършени действия(Log) и др.
• Цифрова библиотека с възможност за динамично създаване на теми и прикачване на документи(или техни изображения) към тях, Вътрешноведомствени правилници, Еталони на бланки на документи и др.
• Възможност за интеграция с други информационни системи на базата на Web Services.
• Широка мащабируемост на работа: малък отдел на компания, локална мрежа на компания или в рамките на териториално разпределени компании и др.
• Използване на криптографски методи за защита на информацията, PKI инфраструктура и др.
• Поддържане на неограниченб брой офиси или отдалечени работни места и др.
• Отдалечен достъп(Internet) до системата на неограничен брой потребители и/или отдалечени офиси/потребители на администрацията.

 
Научи повече   Цени
  СОФТУЕРНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕРВАТЕЛНИ ЛАБОРАТОРИИ

InfoЦентрализирана WEB базирана система за лабораторни анализи на храни, напитки, води и козметика.

Системата е специално разработена за изпитвателни лаборатории в области за анализ на храни, напитки, води и козметика.Обхваща всички процеси от регистрирането на проби за исзледване, отразяване на резултатите от специализираните изследвания в отделните сектори (Физикохимия, микробиология и др) до издаване на протокол отразяващ резултатите от изпитванията.Реализирана е възможност за цифрово (електронен подпис) подписване на протоколите с резултати, както и on-line известяване и проверка на резултати. Реализирана е подсистема за съхраняване на неструктурирани данни (сканирани изображения на документи, електронни документи, мултимедийни файлове и др. към) резултатите от изпитванията. Също така е реализирана и билинг подсистема за отчитане на финансовите отношения с клиенти.

Важно:
Софтуерът се предлага с любезното съгласие на ИЛ “ФЕБА ЛАБ” при “ЕФ ЕНД БИ АНАЛИЗИ” АД
Бази данни

Microsoft Sql Server 2014-2017+, Firebird Sql Server (3.0+)

Функционални характеристики

• Регистрация и контрол на входящата и изходяща кореспонденция за приети проби за изпитвания.
• Управление на процесите по въвеждане и контрол на изпитваните показатели и движение на заявките за изпитване между секторите в лабораторията.
• Управление и контрол на поставени задачи за изпитване на проби.
• Гъвкави правила за дефиниране на роли, групи,персонални права и рестрикции за определяне достъпа на потребителите на системата, протоколиране на извършени действия и др.
• Цифров архив на прикачени документи в широк обхват формати и/или техни сканирани изображения.
• Широка мащабируемост на работа: малък отдел на компания, локална мрежа на компания или в рамките на териториално разпределени компании и др.
• Използване на криптографски методи за защита на информацията, PKI инфраструктура и др.
• Поддържане на неограничен брой офиси или отдалечени работни места.
• Отдалечен достъп(Internet) до системата на неограничен брой потребители и/или отдалечени офиси/потребители.
• Финансови операции и документи, регистри на Клиенти,Договори,потенциални клиенти,издадени протоколи с резултати и много други.
• Експорт/Импорт на данни към/от други източници в широко използвани файлови формати(.xml, .xsl, .xslx, .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx и др).
• Администриране и конфигуриране на системата, Въвеждане на номенклатурни данни, Сервизни функции гарантиращи възстановяване на системата при срив и др.
• Интеграция с Active Directory Rights Management Services.(Когато е приложимо)

 
Научи повече   Цени
  СОФТУЕРНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА АДВОКАТИ И АДВОКАТСКИ ДРУЖЕСТВА

Info Софтуерно решение за автоматизация на деловодната дейност в адвокатските кантори

При своята дейност съвременните адвокатски кантори ежедневно създават, обработват, използват, анализират и архивират все по големи обеми неструктурирани данни (разнообразни документи, сканирани изображения, финансови документи и др.). Натрупването на големи обеми неструктурирани данни изисква и разработването на нови стратегии за управлението им. Понастоящем на софтуерния пазар съществува голямо разнообразие от решения за съхранение, управление и защита на такива данни. Представената системата за автоматизация на деловодната дейност в адвокатските кантори и управление на процесите за работата с хартиени и електронни документи е съвкупност от WEB приложения базирани на .Net Framework 4.0+. Обхваща всички процеси от регистрацията на даден документ до неговото архивиране или унищожаване.

Бази данни

Microsoft Sql Server 2014-2019+, Firebird Sql Server (3.0+)

Функционални характеристики

• Регистрация и контрол на входящата и изходяща кореспонденция в кантората. Водене на регистрите със съдебни дела
• Управление на процесите по създаване и движение на документите след тяхната регистрация.
• Възможност за въвеждане, актуализиране и следене, информацията относно Дела и Услуги - описание, дата на възникване, развитие, свързани документи, извършени и предстоящи действия, статус, клиенти, адвокати, дължими и извършени плащания, предстоящи действия и др.
• Използване на средства за сканиране и графична обработка на документи.
• Адвокатски календар – във всеки един момент и към всяка конкретна дата можете да видите насрочените дела, срещи, задачи, ангажименти във връзка с делата и услугите. • Картотека на клиентите и адвокатите. • Гъвкави правила за дефиниране на роли, групи,персонални права и рестрикции за определяне достъпа на потребителите на системата, протоколиране на извършени действия и др.
• Цифров архив на прикачени документи в широк обхват формати и/или техни сканирани изображения.
• Цифрова библиотека с възможност за динамично създаване на теми и прикачване на документи(или техни изображения) към тях.
• Финансово-счетоводни възможности за остойностяване и тарифиране на извършените действия и адвокатски услуги по конкретен случай, по вид /в т.ч. и допълнителни разходи – такси, преводи, куриерски услуги, нотариални заверки и др.
• Осигурява следене на извършените плащания за всеки клиент или адвокатска услуга детайлно и обобщено – авансови, начислени, платени, баланс.
• Широка мащабируемост на работа: самостоятелна адвокатска кантора, локална мрежа на кантора или в рамките на териториално разпределени свързани адвокатски кантори и др.Поддържане на неограничен брой офиси или отдалечени работни места и др
• Използване на криптографски методи за защита на информацията, PKI инфраструктура и др.
• Имайл комуникация с клиенти на кантората, адвокати и служители.
• Интеграция с Active Directory Rights Management Services.

Демо версия

За вход в демонстрационната версия използвайте потребителско име:ADMIN и парола: 1 Демо версия

Кратък видеоклип за запознаване с демо версията можете да видите от тук Покажи
 
Научи повече   Цени
  ФИНАНСОВО ОРИЕНТИРАН СОФТУЕР

InfoДесктоп приложение "Граждански договори и хонорари"

• Приложението е предназначено за автоматизирано отчитане на изплатени суми от фирмата/предприятието потребител по извънтрудови отношения (хонорари, граждански договори и др.).
• Предоставена е възможност за печат на СМЕТКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ и СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА.
• Изготвяне на декларации 1 и 6 към НАП,Разнообразни справки, статистики,отчети и др.
• Изготвяне и експорт на данни по ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица

Бази данни

Firebird Sql Server (2.5,3.0+)

 
Цени
Моля изчакайте...