Софтуерни приложения за администрации.

(Web, Win, Free,...)
Компанията има разработен пакет от съвременни програмни решения обхващащи в голяма степен дейностите извършвани от общинските администрации. Програмите от пакета са подходящи както за индивидуално работещи потребители, така и за такива работещи в интранет и интернет среди.Софтуерните решения се предлагат в два варианта, като по долу можете да се запознаете с основните изисквания за да инсталирате и ползвате съответното решение.За да свалите предпочетено от вас приложение следва да сте се регистрирали предварително. Регистрирай ме
 
acc
 
Oтчитане на някой от собствените приходи (наеми, такси, услуги, лихви, глоби...)
delo
 
Система за управление на документи (Деловодство)
 
Renew
 
Електронен архив на документи [atAppsDocStore]
What's New'
 
Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост
What's New'
 
Регистри по Закона за общинската собственост
What's New'
 
Управление на административно–наказателната дейност

СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ

  Oтчитане на някой от собствените приходи на общините

InfoOтчитане на някой от собствените приходи на общините
 Важно!

Одобрен от НАП. Отговаря на изискванията на "Наредба Н-18/2006"

Софтуерно решение даващо възможност за автоматизиране дейностите по администриране на някой от собствените приходи на общините, като: Наеми и други собствени приходи;местни такси;приходи от предоставяне на концесии; лихви;глобите и имуществените санкции, събирани въз основа на наказателни постановления, издадени от орган на местната администрация. Продуктът е изцяло WEB базиран, като дава възможност на дадена община да определи общи правила за отчитане на приходите от някой от собствените приходи, както за администрацията на самата община, така и за всички евентуални потребители на системата: районни администрации, общински предприятия, кметства и други структури. Всички други потребители на софтуерното решение не заплащат никакви допълнителни суми за ползване или лицензиране на продукта. По този начин е възможно консолидиране на източници на собствените приходи за всички потребители в реално време. Продуктът е съобразен със сметкоплана на бюджетните предприятия, като дава възможност за създаване на собствен сметкоплан и счетоводни сметки, позволяващи на специалистите своевременен и обективен анализ по редица счетоводни показатели. Подържа: история на счетоводните операции и сметки свързани с тях, дневник на продажбите, главна книга, хронологични описи и много други. Възможност за отдалечен достъп, чрез касови гишета, финансово обслужване на сключени договори за наем на общинска собственост, обезпечаване услугата “Едно-гише”, а така също и получаване на подробна финансово-счетоводна информация от специалистите, чрез Intranet/Internet среда. Предвидена е възможност за обединяване на финансово счетоводни данни от отдалечени места, използващи този програмен продукт в централизирана база данни. (Отдалечени офиси, общински предприятия, гишета и т.н.Елемент от продукта е модул свързан с наеми на общински имоти.Част от основните функции на модула са : заявление за ползване на общински имот под наем, обработка на подадени заявления, анексиране, прекратяване на сключени договори, застраховки по договори за наем, плащания, месечни и годишни приключвания на договори за наем, автоматично изчисляване на наказателна лихва по просрочени плащания, генериране на разнообразни справки, писма, договори, анекси и др. Договорните отношения са обвързани с определени счетоводни сметки за ефективното им счетоводно отчитане. Възможност за експортиране на счетоводни данни към външни системи. Възможност за отдалечен достъп до регистрите, както за обезпечаване услугата “Едно-гише” така също и получаване на подробна информация чрез Intranet/Internet среда.Предвидена е възможност Потребителя при необходимост сам да дефинира поддръжката на финансови регистри свързани с финансово задължени лица, режийни разходи, разходи за ТБО много други. Потребителите могат сами да разработват унифицирани бланки на документи(договори, разрешения,анекси, писма, етикети, електронно подписани финансови и други документи) на базата на специално разработен редактор на документи. Поддържа се връзка със софтуерните решения за дирекции „МДТ” на водещите компании в страната, като на тази база се предлага услугата(в т.ч. и електронна) „Удостоверение за липса или наличие на финансови задължения към общината” обхващаща финансовите задължения на лица към общината от данъци и такси свързани със ЗМДТ, задължения от наемна и приравнена дейност, задължения от наказателни постановления и глоби с фиш(административно-наказателна дейност) и финансови задължения от друг характер. Поддържа се публичен сайт с възможност за проверка на финансовите задължения към общината от граждани и фирми.Разработена е възможност за получаване на електронно подписани фактури и други финансови документи от лицата на заявен от тях електронен адрес или портал на общината.Разработени са специфични модули интегриращи финансовата част и по специално проверката и заплащането на наложени глоби с фиш и издадени наказателни постановления за констатирани нарушения, Поддържа се връзка със софтуерно решение „Цифров архив”, позволяващ дигитализирането на всички документи или техни сканирани изображения имащи за потребителите информационна или юридическа стойност към досиета на наематели,нарушители и т.н. Разработени са множество електронни услуги в т.ч. и за директен достъп на заинтересовани институции до информационната система. Например достъп, чрез електронен подпис на оторизирани служители на НАП до платени суми в общината по образувани изпълнителни дела в НАП.

Бази данни

Firebird Sql Server (2.5,4.0+), MS SQL Server express edition 2019+

Функционални характеристики

• Регистрация и конфигуриране на финансово счетоводен модел за отчитане на приходите от стопанска дейност.
• Управление на процесите по създаване и поддържане на договори за наемни и приравнени отношения.
• Настройка и конфигуриране на модел за инкасиране на такси и услуги.
• Настройка и конфигуриране на модел за администриране на приходите от административно наказване(Наказателни постановления, глоби с фиш и др).
• Настройка и конфигуриране на модел за обслужване на постъпили заявки за плащания в т.ч. и по електронни административни услуги.
• Гъвкави правила за дефиниране на роли, групи,персонални права и рестрикции за определяне достъпа на потребителите на системата, протоколиране на извършени действия и др.
• Интеграция с външни системи във връзка с ЗМДТ.
• Настройка и конфигуриране на бланки на автоматично генерирани платежни документи, писма, договори, и т.н.
• Публично достъпни услуги за проверка на финансово задължени лица към общината и т.н.
• Публично достъпни електронни услуги за заявяване на искания към общинската администрация за издаване на документи с финансово естество, и т.н.
• Публично достъпни електронни услуги за предоставяне на достъп на заинтересовани институции до финансово състояние на лица и т.н.
• Разнообразни справки и статистически извадки с финансова и административна насоченост и много други.Експорт на данни в широко използвани файлови формати

 
Научи повече Цени
  Система за управление на документи (Деловодство)

Info СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ

 

При своята дейност съвременните администрации ежедневно създават, обработват, използват, анализират и архивират все по големи обеми неструктурирани данни (разнообразни документи, скици, сканирани изображения, мултимедийни файлове, финансови документи и др.). Натрупването на големи обеми неструктурирани данни изисква и разработването на нови стратегии за управлението им. Понастоящем на софтуерния пазар съществува голямо разнообразие от решения за съхранение, управление и защита на такива данни. Представената системата за електронен документооборот и управление на процесите за работата с хартиени и електронни документи е съвкупност от WEB приложения базирани на .Net Framework 4.0+. Обхваща всички процеси от регистрацията на документ до неговото архивиране или унищожаване.

Бази данни

Microsoft Sql Server 2017+, Firebird Sql Server (3.0+)

 

 Важно!

От 01.11.2017 е наличен модул за електронен обмен на съобщения съгласно изискванията на техническата спецификация на системата за електронен обмен на съобщения(СЕОС) версия 1.1 март-май 2017г на Държавна агенция „Електронно управление”

Функционални характеристики

• Регистрация и контрол на входящата и изходяща кореспонденция в администрацията.
• Управление на процесите по създаване и движение на документите след тяхната регистрация.
• Използване на средства за сканиране и графична обработка на документи.
• Управление и контрол на поставени задачи.
• Гъвкави правила за дефиниране на роли, групи,персонални права и рестрикции за определяне достъпа на потребителите на системата, протоколиране на извършени действия и др.
• Цифров архив на прикачени документи в широк обхват формати и/или техни сканирани изображения.
• Цифрова библиотека с възможност за динамично създаване на теми и прикачване на документи(или техни изображения) към тях.
• Възможност за интеграция с други информационни системи на базата на Web Services.
• Възможност за работа с електронно предлагани услуги и интеграция с ЕСОЕД.
• Широка мащабируемост на работа: малък отдел на компания, локална мрежа на компания или в рамките на териториално разпределени компании и др.
• Използване на криптографски методи за защита на информацията, PKI инфраструктура и др.
• Неограничен брой „вложени”(виртуални) деловодства в администрацията.Поддържане на неограниченб брой офиси или отдалечени работни места и др.
• Отдалечен достъп(Internet) до системата на неограничен брой потребители и/или отдалечени офиси/потребители на администрацията.
• Имейл комуникация с кореспонденти и служители на администрацията.
• Интеграция с Active Directory Rights Management Services.
• Модул за електронен обмен на съобщения съгласно изискванията на техническата спецификация на системата за електронен обмен на съобщения(СЕОС) версия 1.1 март-май 2017г на Държавна агенция „Електронно управление”

 
Демо версия

За вход в демонстрационната версия използвайте потребителско име:ADMIN и парола: 1 Демо версия

Кратки видеоклипове за запознаване с демо версията можете да видите от рубриката "Видео галерия"
 
Научи повече  Цени
  Електронен архив на документи

Info ЕЛЕКТРОНЕН АРХИВ НА ДОКУМЕНТИ

При своята дейност съвременните администрации ежедневно създават, обработват, използват, анализират и архивират все по големи обеми неструктурирани данни (разнообразни документи, скици, сканирани изображения, мултимедийни файлове, финансови документи и др.). Натрупването на големи обеми неструктурирани данни изисква и разработването на нови стратегии за управлението им. Понастоящем на софтуерния пазар съществува голямо разнообразие от решения за съхранение, управление и защита на такива данни. Представената системата за електронен архив на документи atDocStore ще Ви помогне; да организирате и дигитализирате документооборота във вашата компания; да оптимизирате процесите за работата с хартиени и електронни документи; да създавате, управлявате и поддържате дигитализирани библиотеки с теми по ваш избор(вътрешноведомствени правилници, сертифицирани документи, единни бланки на документи в компанията и др).

Приложението е WEB ASP.NET MVC 5.0 базиранo на .Net Framework 4.0+. Достъпнo e в два варианта. Единият вариант е при закупуване на софтуер, който вътрешно съдържа подсистема за електронен архив на документи.В този случай не се налага да закупувате това приложение втори път. Вторият вариант е да го закупите, като самостоятелно приложение.И при двата варианта не се налага да инвестирате средства в закупуване на допълнителни софтуерни лицензии.Не съществува ограничение за броя потребители ползващи приложението.Реализирани са ефективни модели за бързо търсене, групиране, филтриране на един или група документи по характерни признаци. Реализирана е възможност за пълнотекстово търсене на документи. Не съществува технологично ограничение за вида архивирани документи, а размерът на архивираните данни зависи само от ресурсите с които разполага вашата компютърна система(Свободно дисково пространство)

Бази данни

Microsoft Sql Server 2014-2019+, FileStream support enabled. (Препоръчва се използването на x64 битови ОС и версии на Microsoft Sql Server 2014-2019+)

Функционални характеристики

• Лесно и удобно архивиране на файлово съдържание, сканирани хартиени и електронни документи.
• Управление на процесите по дигитализиране на хартиени и електронни документи.Номенклатурни данни, групови признаци за описание,сортиране, индексиране и класифициране на документите в архива
• Надеждно и сигурно съхранение на архивираните документи.Възможност за периодично архивиране на други носители.
• Гъвкави правила за дефиниране на роли, групи,персонални права и рестрикции за определяне достъпа на потребителите на системата, протоколиране на извършени действия(Log) и др.
• Цифрова библиотека с възможност за динамично създаване на теми и прикачване на документи(или техни изображения) към тях, Вътрешноведомствени правилници, Еталони на бланки на документи и др.
• Възможност за интеграция с други информационни системи на базата на Web Services.
• Широка мащабируемост на работа: малък отдел на компания, локална мрежа на компания или в рамките на териториално разпределени компании и др.
• Използване на криптографски методи за защита на информацията, PKI инфраструктура и др.
• Поддържане на неограниченб брой офиси или отдалечени работни места и др.
• Отдалечен достъп(Internet) до системата на неограничен брой потребители и/или отдалечени офиси/потребители на администрацията.

 
Научи повече   Цени
  Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Info Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Програмният продукт е съвременна информационна система разработена съобразно НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г.за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост (Обн. ДВ. бр. 40 от 29 май 2012 г.)

Бази данни

Firebird Sql Server (2.5,3.0+)

Функционални характеристики

1. Базово Web приложение за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост, администриране на системата: потребители и делегиране на права; Номенклатурни данни и настройка на шаблони на документи издавани от приложението.
2. Деловоден регистър: Регистър на заявленията, входящата и изходяща кореспонденция за регистрация, вписвания и промяна на обстоятелства на сдружения на собствениците в сгради в режим на етажна собственост по Наредба РД-02-20-8/11.05.2012 г, Вписване на регистрирани сдружения, откази, обжалване и др.
3. Регистър на сдружения на собствениците: Регистър на регистрираните сдружения на собствениците в сгради в режим на етажна собственост, Работа с данните от регистъра, търсене, печат на регистъра, прикачване на документи с информационна стойност и др.
4. Справки анализи и отчети. Експорт на данни в широко използвани файлови формати.
5. Помощна система за потребителите на системата.
6. „eRegBuildingPub” Web базирано приложение за публичен достъп на обществеността до регистъра. Работи като самостоятелно приложение или интегрирано с WEB страницата на общината.

 
Научи повече   Цени
  Регистри по Закона за общинската собственост

InfoРегистри по Закона за общинската собственост

е софтуерно решение разработено в съответствие с изискванията на Наредба № 8 ОТ 17.12.2009 Г.” За утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот – общинска собственост и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост и за определяне реда на съставянето, воденето и съхраняването им”. Приложението е сравнително леко и достатъчно удобно за работа на специалистите от общинските администрации.

Бази данни

Firebird Sql Server 3.0+), MS SQL Server Express edition 2017+

Функционални характеристики 1. Акт за публична общинска собственост ;
2. Акт за частна общинска собственост;
3. Акт за поправка на акт за публична общинска собственост;
4. Акт за поправка на акт за частна общинска собственост;
5. Досие на имот - общинска собственост;
6. Протокол за предаване на имот - общинска собственост;
7. Главен регистър за публична общинска собственост;
8. Главен регистър за частна общинска собственост;
9. Регистър за общинските предприятия ;
10. Регистър за търговските дружества с общинско участие;
11. Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината ;
12. Регистър за гражданските дружества, в които участва общината ;
13. Регистър на разпоредителните сделки;
14. Публичнодостъпен сайт на всички поддържани регистри;
15. Електронна услуга за експорт на данни от регистрите към външни системи и фирми разработчици на софтуерни приложения;
 
Научи повече   Цени
  Управление на административно–наказателната дейност

Info Управление и контрол на административно–наказателната дейност

Информационната система е съвременно програмно решение за създаване и поддържане на регистрите по административно наказване. Поддържат се регистри на глоби с фиш и наказателни постановления по дефинирани от потребителя нормативни актове. Гарантирана е възможност за използване на макети на документи за автоматизиране процесите по административно наказване.(Бланки на АУАН, НП, Покани за плащания, писма и описи до съдилища и НАП) Системата притежава разнообразни критерии и филтри за търсене на нарушители, дължими/платени суми, статистики по актосъставители, разнообразни справки и т.н. Поддържа се в пълна степен интеграция с АИС ”Отчитане на приходите от стопанска дейност” за плащания на НП и глоби с фиш. Съществуват и електронни услуги за предоставяне на данни на заинтересовани лица в т.ч. и на служители на НАП за отчитане постъпили плащания по образувани изпълнителни дела и т.н.

Бази данни

Firebird Sql Server (2.5,3.0+), MS SQL Server express edition 2014/2017+

Функционални характеристики

• Регистър Наказателни постановления.
• Регистър глоби с фиш за установени нарушения.
• Регистър нарушители.
• Регистър ЧСИ.
• Действия с данните от регистрите:Анулиране;Връчване(подписване) на НП;Влизане в сила на НП;Жалба срещу НП;Писмо до съда(I-инстанция);Насрочени заседания;Произнасяне на 1-ва инстанция;Жалба срещу решението;Насрочени заседания 2-инстанция;Произнасяне на 2-ра инстанция;Статус на НП;Покана за доброволно плащане;Данни за неполучена покана;Платени суми;Изпращане до НАП;Изпълнително дело/Отмяна до НАП;Изпращане до ЧСИ;
• Гъвкави правила за дефиниране на роли, групи,персонални права и рестрикции за определяне достъпа на потребителите на системата, протоколиране на извършени действия и др.
• Интеграция с приложение "Управление на приходите от стопански дейности" за финансови операции по наложени глоби и имуществени санкции.
• Настройка и конфигуриране на бланки на автоматично генерирани НП,Писма,Обратни разписки,описи,пликове и етикети за писма,Писма до институции и т.н.
• Публично досъпни услуги за проверка на финансово задължени лица към общината в т.ч. глоби и имуществени санкции от регистрите за административно наказване.
• Публично достъпни електронни услуги до заинтересовани институции за постъпили плащания по НП и глоби с фиш за които има образувани изпълнителни дела.
• Разнообразни справки и статистически извадки с финансова и административна насоченост и много други.Експорт на данни в широко използвани файлови формати

 
Научи повече   Цени

  Регистър на разрешения за удължено работно време

Info Регистър на разрешения за удължено работно време

Информационната система за издаване на разрешения на стопански субекти за удължено работно време е базирана на нормативните изисквания регламентиращи тази материя, както и на вътрешните правила на общините формулирани в съответните Наредба за обществения ред.

Бази данни

Firebird Sql Server (2.5,3.0+)

Функционални характеристики

1. Базово Web приложение за създаване и поддържане на публичен регистър на издадените разрешения на стопански субекти за удължено работно време, администриране на системата: потребители и делегиране на права; Номенклатурни данни и настройка на шаблони на документи издавани от приложението.
2. Деловоден регистър: Регистър на заявленията, входящата и изходяща кореспонденция за регистрация, вписвания и промяна на обстоятелства на издадените разрешения, Издаване на разрешения, откази, обжалване и др.
3. Регистър на издадените разрешения на стопански субекти за удължено работно време, Работа с данните от регистъра, търсене, печат на регистъра, прикачване на документи с информационна стойност и др.
4. Справки анализи и отчети. Експорт на данни в широко използвани файлови формати.
5. Помощна система за потребителите на системата.
6. Web базирано приложение за публичен достъп на обществеността до регистъра. Работи като самостоятелно приложение или интегрирано с WEB страницата на общината.

 
Научи повече   Цени
  Други приложения за общински администрации

Info Информационна система за създаване и поддържане на гробищен регистър

Приложението дава възможност за създаване и поддържане на гробищен регистър /картотека/ на гробните места.Поддържа интеграция с АИС ”Отчитане на собствени приходите” за отразяване постъпленията от гробищни такси и услуги, кореспонденция с граждани/ и уеб-базирано приложение за заявки и справки.Поддържа се публична част на регистъра, чрез която регистрирани погребални агенции могат да подават заявления за погребения към съответния гробищен парк.Чрез него регистрираните погребални агенции могат в последствие да проверяват състоянието на подадените заявления.Поддържа се графичен интерфейс на местоположението на гробните места, алеи, парцели, места за урни и т.н.

WEB приложения (5 броя) за създаване и поддържане на регистри към дирекция „Граждански услуги на населението

Поддържаните регистри са:
• Регистър на ражданията
• Регистър на исканията за сключване на граждански брак
• Регистър на исканията за съставяне на акт за граждански брак сключен в чужбина
• Регистър на исканията за издаване на актовете за смърт
• Регистър на исканията за издаване на актове за смърт на български граждани починали в чужбина.

Десктоп приложение "Граждански договори и хонорари"

 

• Приложението е предназначено за автоматизирано отчитане на изплатени суми от фирмата/предприятието потребител по извънтрудови отношения (хонорари, граждански договори и др.).
• Предоставена е възможност за печат на СМЕТКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ и СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА.
• Изготвяне на декларации 1 и 6 към НАП,Разнообразни справки, статистики,отчети и др.
• Изготвяне и експорт на данни по ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица

Бази данни

Firebird Sql Server (2.5,3.0+), MS SQL Server express edition 2014/2017+

 
Моля изчакайте...